Virtual Reality Studies

virtual reality VR studie geneeskunde

VR in de praktijk

Sinds de opkomst van HBO opleidingen zijn de ‘ouderwetse’ universitaire opleidingen enigszins onder vuur komen te liggen. Mede door het feit dat het HBO meer op de praktijk gericht lijkt te zijn, dit is onder andere terug te zien in een groter aantal stages, praktijkopdrachten en projectmatig te behalen studiepunten. Studenten die net van het HBO af komen, zijn daardoor vaak beter voorbereid op het werk zelf en hebben minder tijd nodig om te wennen aan de beroepspraktijk. Universitaire studies zijn daarentegen nog grotendeels gericht op het opdoen van theoretische kennis. Uiteindelijk is dit ook wel logisch; een WO studie gaat immers veel meer de diepte in om zo de student ook bekend te maken met achterliggende grondbeginselen, de geschiedenis van een onderwerp en eigenlijk het ‘waarom’ achter de studie. Niettemin is er veel behoefte aan een soort overbrugging tussen de theorie en de praktijk, zodat de student na het behalen van een diploma sneller mee kan draaien in de beroepspraktijk. Virtual Reality (VR) kan in dit geval een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbinden van de elementen theorie en praktijk. Hierna volgen enkele voorbeelden.

Rechtsgeleerdheid

vr-virtual-reality-wo-studieAls er één studie bekend staat om taaie lesstof en het vele stampwerk, is het wel de studie rechten. Kilometers aan boeken worden er versleten, terwijl men later alle kennis op kan zoeken in boeken zonder alles uit het hoofd te moeten weten. Het opdoen van deze kennis is echter essentieel, omdat de achterliggende ontstaansgeschiedenis en theoretische kennis onontbeerlijk is voor het goed uitoefenen van een beroep met civiel effect. De wijze waarop deze kennis wordt overgedragen, zou veel baat kunnen hebben bij een meer praktijkgerichte wijze van overdracht. In elke rechtenstudie heeft de student op een bepaald punt te maken met een vak, waarin de student gaat pleiten. Hierbij wordt een casus in het geheel uitgewerkt en vervolgens, ten overstaan van een gefabriceerde rechtbank bestaande uit experts, verdedigd. Uit onderzoek is gebleken dat studenten met dit ene vak meer kennis en ervaring opdoen, dan tijdens het monotoon herhalen van taaie lesstof uit boeken. VR zou in dit geval bij kunnen dragen, door studenten tijdens andere colleges ook al te laten oefenen met praktijkopdrachten van de geleerde lesstof. Denk hierbij niet alleen aan het verdedigen van een casus, maar bijvoorbeeld ook het simuleren van gesprekken met een cliënt zoals een advocaat dat zou doen, of interviews afnemen met belanghebbenden in een casus. Hierdoor leert de student de lesstof direct toepassen en blijft het geleerde veel beter onthouden. Dit geldt natuurlijk niet alleen in een studie rechten; een student psycholoog kan op deze wijze ook oefenen met consulten. Of een docent in opleiding met het lesgeven aan een virtuele groep mensen.

Geneeskunde

Binnen de studie geneeskunde is er eigenlijk al een mooie balans gevonden tussen theorie en praktijk, al komen hier weer heel andere zaken bij kijken die verbeterd kunnen worden. Momenteel is het nog steeds zo, dat er mensen en middelen nodig zijn voor praktijkoefeningen en deze mensen en middelen zijn niet altijd voorhanden. Door het inzetten van VR, hoeft men geen rekening meer te houden met zaken zoals het reserveren van een ruimte, het gebruik van allerhande spullen en objecten en een eventueel gebrek aan beschikbare chirurgen om te onderwijzen. Daarnaast is het niet altijd even fijn voor patiënten, indien er meerdere studenten meegluren met een ingreep of anderzijds gevoelig probleem. Door het inzetten van VR als leermiddel zijn al deze elementen niet meer nodig, omdat het eenieder geheel vrij staat een praktijkomgeving zelf te creëren zonder hulpmiddelen en zonder grenzen. Bepaalde ingrepen kunnen vaker worden geoefend indien de student hier moeite mee heeft. Examens kunnen eerst virtueel worden afgenomen, zonder het risico dat een student een fout maakt en daarmee consequenties creëert voor een derde (de patiënt). Al met al een mooie aanvulling op het reeds aanwezige lesaanbod.

virtual-reality-studie-geneeskunde

Niet-universitaire opleidingen

Hoewel hierboven veelal voorbeelden naar voren worden gebracht uit WO studies, kunnen ook andere opleidingen zeker baat hebben bij het toevoegen van een VR element. Vele praktijkoefeningen uit het HBO kunnen op deze wijze ook worden opgevangen, wat een aanzienlijk voordeel in de opleidingskosten kan opleveren. En ook in dit geval scheelt het daarnaast vaak inzet van mensen en middelen, terwijl de kwaliteit van de lesstof er door de variëteit juist op vooruit gaat. Deze manier van leren staat nog in de kinderschoenen maar belooft niets minder dan revolutionaire veranderingen in het huidige opleidingssysteem!